Säännöt

Joutsan Kotiseutuyhdistys ry:n säännöt
(Suomen Kotiseutuliiton ennakkotarkastettujen kotiseutuyhdistysten mallisääntöjen pohjalta)


Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Joutsan Kotiseutuyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Joutsan kunta ja toimialue on Joutsa.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta


Yhdistyksen tarkoituksena on
– kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta,
– elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,
– kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja
omatoimisuuden voimistaminen sekä
– kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon,
– tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
– toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
– seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia,
– harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,
– edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista,
– harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa,
– ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja,
– järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,
– järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista,
– toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön aluejärjestön kanssa.

Jäsenistö


Yhdistyksen jäseniä ovat
1. varsinaiset jäsenet,
2. kannattajajäsenet, ja
3. kunniajäsenet.
Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt, kannattajajäseniä oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy johtokunta, kunniajäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.


Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa.

Kokoukset


Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.


Yhdistyksen kevätkokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä toiminnantarkastajan
lausunto,
4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille,
5. päätetään äänivaltaisen edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton
vuosikokoukseen,
6. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty
esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta
haluaa kevätkokoukselle esittää.


Yhdistyksen syyskokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
4. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus,
5. päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista,
6. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
7. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, 8. valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle,
9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan seuraavan
vuoden tilejä ja hallintoa,
10. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta,
11. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty
esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta
haluaa syyskokoukselle esittää.

Johtokunta


Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuudesta kymmeneen (6-10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Yhdistyksen puheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kymmenen (10) vuoden ajan, samoin johtokunnan muuna jäsenenä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.
Johtokunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

Nimenkirjoittajat

10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

Talous

11 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

12 §
Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti- ja kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

13 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14 §
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15 §
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.
Hyväksytty Joutsan Kotiseutuyhdistyksen hallituksessa 2.10.2011
Hyväksytty Joutsan Kotiseutuyhdistyksen yleiskokouksessa 13.10.2011
Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 23.5.2012